Privacyverklaring SPC Amsterdam

Dit is de privacyverklaring van SPC Amsterdam gevestigd op Daalwijk 11, 1102 AA te Amsterdam met KvK nummer 53205391.


1. Inleiding

Als je een SPC Amsterdam abonnement hebt of wilt afsluiten of uit interesse de website van SPC Amsterdam bezoekt, dan heeft SPC Amsterdam bepaalde persoonsgegevens van je nodig. In deze privacyverklaring licht SPC Amsterdam toe hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel de verwerkingen plaatsvinden en hoe SPC Amsterdam met persoonsgegevens omgaat. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten je kunt uitoefenen ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

SPC Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals deze worden verzameld in het kader van je lidmaatschap van een van de SPC Amsterdam vestigingen genoemd op de website www.spcgroep.nl ("Website") als ook tijdens uw bezoek aan de Website. SPC Amsterdam gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), daarbij na. Door een lidmaatschap bij een SPC Amsterdam vestiging af te sluiten of bij een bezoek aan de website www.spcgroep.nl ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot een natuurlijk persoon te herleiden zijn.


3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Verwerking persoonsgegevens van leden

In het kader van de dienstverlening van SPC Amsterdam worden bij je inschrijving in ieder geval je NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, legitimatiegegevens en kopie legitimatiebewijs, rekeningnummer en telefoonnummer, verzameld en verwerkt. Ook als je al een abonnement bij SPC Amsterdam hebt, blijven we dit soort persoonsgegevens verwerken. Bij gebruik van specifieke diensten van SPC Amsterdam worden ook nog andere persoonsgegevens verwerkt, te weten; lidnummer, pasnummer, welke SPC Amsterdam vestiging je lid van bent, kanaal waarop je lid bent geworden, bezoekregistratie aan de vestiging, voorkeuren, type abonnement, extra diensten, informatie die aan de klantenservice is doorgegeven, financiële status/gegevens, lichaamslengte, lichaamsgewicht, voeding, trainingsprogramma’s.

Als je via je werkgever bent aangesloten bij het bedrijfsfitnessprogramma van SPC Amsterdam dan worden bovenstaande persoonsgegevens via jouw werkgever verzameld en verwerkt

Verwerking persoonsgegevens van websitebezoekers

Van Websitebezoekers worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens op onder meer op de inschrijvingspagina worden ingevuld, zoals NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, e- mailadres, legitimatiegegevens, rekeningnummer en telefoonnummer.


Social media

De gegevens die je zelf invult op social media of die SPC Amsterdam verzamelt naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door SPC Amsterdam verwerkt. Het kan gaan om jouw NAW-gegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer.]


4. Voor welke doelen verwerkt SPC Amsterdam persoonsgegevens?

Dienstverlening

SPC Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan het sportlidmaatschap. Dit hoort bij de dienstverlening vanuit SPC Amsterdam. Deze gegevens zijn onder meer nodig voor het aanmaken van een

Privacyverklaring SPC Amsterdam

lidmaatschapspas waardoor je toegang hebt tot de vestigingen van SPC Amsterdam, het behandelen van vragen of klachten en het incasseren van lidmaatschapsgelden. Een weigering van het afstaan van de persoonsgegevens betekent dat SPC Amsterdam het lidmaatschapsverzoek dient af te wijzen.

Informeren & marketing

Daarnaast zal SPC Amsterdam persoonsgegevens verwerken om je per post, per email of anderszins te informeren over je abonnement, producten, diensten of speciale acties van SPC Amsterdam die voor jou interessant kunnen zijn. Voor de ontvangst van berichten anders dan ten aanzien van je abonnement, kan je je afmelden. SPC Amsterdam kan je ook na afloop van jouw sportlidmaatschap benaderen voor marketing doeleinden, tenzij je hebt aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van SPC Amsterdam te willen ontvangen.


Analyses & rapportages

Je persoonsgegevens kunnen door SPC Amsterdam worden gebruikt bij het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses gericht op het verbeteren van de diensten van SPC Amsterdam. Ook kunnen we je vragen om vrijblijvend mee te doen aan een klant- of marktonderzoek – bijvoorbeeld door middel van een online enquête – om onze dienstverlening te verbeteren. Hiervoor zullen we je toestemming vragen.

Je persoonsgegevens kunnen verder door SPC Amsterdam worden verwerkt in managementrapportages om onder meer beslissingen te nemen, diensten te evalueren en/of de effectiviteit van marketingcampagnes te beoordelen. Waar mogelijk zullen persoonsgegevens in managementrapportages zodanig worden verwerkt (bijvoorbeeld door aggregatie of anonimisering) dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevatten.]

Ledencontact

Als je contact met ons opneemt per telefoon, e-mail of op een andere manier dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van SPC Amsterdam op een later tijdstip zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo hoeft je niet telkens hetzelfde voor te leggen.

Wettelijke verplichting

Voorts kan SPC Amsterdam verplicht zijn persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld geschieden door een daartoe bevoegde autoriteit zoals de politie ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek.

5. Persoonsgegevens delen met derden

Jouw persoonsgegevens kunnen voor bovengenoemde doeleinden worden gebruikt door alle vestigingen die vallen onder SPC Amsterdam genoemd op de Website. Deze vestigingen kunnen je dus ook rechtstreeks benaderen met hun aanbod van producten of diensten. Als je dit niet wenst dan kun je je daarvoor afmelden.

Daarnaast maakt SPC Amsterdam gebruik van diensten van andere partijen. SPC Amsterdam sluit met deze andere partijen een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens, voor zover die andere partijen onder de verantwoordelijkheid van SPC Amsterdam gegevens verwerken. Diensten waarbij derde partijen betrokken zijn die persoonsgegevens kunnen verwerken, zijn; (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren, Websitebeheer, webanalyse, ledenadministratie, telefonische contacten en bankverkeer. Indien SPC Amsterdam een onderdeel of vestiging verkoopt of indien (een onderdeel of vestiging van) SPC Amsterdam wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Privacyverklaring SPC Amsterdam

Tenslotte kan SPC Amsterdam jouw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van jouw persoonsgegevens zal SPC Amsterdam jouw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de AVG.

6. Links naar andere websites

Links naar websites van derden waar SPC Amsterdam geen zeggenschap over heeft of onder controle heeft zijn bedoeld voor het verschaffen van informatie. SPC Amsterdam is niet verantwoordelijk voor het Privacy beleid van deze websites. Wij raden u aan het Privacy beleid van deze websites te lezen voordat u uw gegevens met hen deelt.

7. Beveiliging van informatie

SPC Amsterdam gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt SPC Amsterdam ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen SPC Amsterdam en haar vestigingen toegang hebben tot uw gegevens. Tevens zorgt SPC Amsterdam voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het instellen van een gebruikersnaam en wachtwoord voor elke computer. Uiteraard dragen wij zorg voor een up-to-date beveiligingssysteem.

Mocht ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen een ‘datalek’ zoals bedoeld in de AVG ontstaan bij SPC Amsterdam of een derde die persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van SPC Amsterdam verwerkt, dan aanvaardt SPC Amsterdam daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

8. Bewaartermijn

SPC Amsterdam bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden. Persoonsgegevens van leden worden in ieder geval bewaard gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

9. Invloed op verwerking van uw persoonsgegevens

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Per verzoek zal gekeken worden of aan uw verzoek voldaan kan worden. Wij streven ernaar u binnen een maand te voorzien van een reactie.

10. Cookies

Cookies zijn bestanden die jouw voorkeur tijdens het surfen onthouden en opslaan op je computer. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Cookies kunnen worden gebruikt voor het plaatsen van gerichte advertenties en voor het functioneren van websites. Om de diensten van SPC Amsterdam te verbeteren en analyseren, verzamelen wij soms de geïdentificeerde informatie van webgebruikers. Op de website van SPC Amsterdam worden de volgende cookies gebruikt:

• ï‚· Functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website van SPC Amsterdam.

• ï‚· Web analytics cookies die worden gebruikt om surfgedrag op de website van SPC Amsterdam te analyseren.

• ï‚· Tracking cookies die worden gebruikt om informatie over je surfgedrag te verkrijgen.

• ï‚· Cookies van sociale netwerken die via de ‘social media buttons’ op de website van SPC Amsterdam worden

geplaatst. Deze buttons werken door code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn en daar heeft SPC Amsterdam geen invloed op. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door deze sociale netwerken opgeslagen op servers in de

Privacyverklaring SPC Amsterdam

Verenigde Staten. Twitter, Facebook en Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Wanneer je de website van SPC Amsterdam bezoekt, wordt je bezoek gelogd en kunnen de volgende gegevens door je browser worden verstrekt:

• je IP adres en/of domeinnaam;

• je besturingssysteem (type browser en platform);

• de datum, tijd en duur van je bezoek; en

• de middelen die je geopend of gedownload hebt.

SPC Amsterdam gebruikt deze informatie om de website voor bezoekers aan te passen en om de gegevens voor de analyse, kwaliteitscontrole, administratie en verbetering van de website te verzamelen. Het wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.

Je kunt je browser weerhouden nieuwe cookies te accepteren of cookies helemaal uit te schakelen door het veranderen van je voorkeuren in de browser.

11. Cameratoezicht

SPC Amsterdam maakt gebruik van camera’s in verband met het gerechtvaardigde belang om eigendommen te beschermen en de veiligheid te waarborgen. Wij houden daarbij rekening met de privacy van een ieder die SPC Amsterdam bezoekt. Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen binnen SPC Amsterdam. De camerabeelden worden bewaard en na 14 dagen automatisch verwijderd, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. Hierbij kan gedacht worden aan inbraak, diefstal, vernieling, of andere strafbare feiten. Mocht hiervan sprake zijn, dan zal SPC Amsterdam de beelden bewaren tot het incident is afgehandeld. Dit betekent dat in dat geval de beelden langer dan 14 dagen bewaard kunnen worden. Anders dan in verband met een calamiteit of vanwege onderhoudsredenen zullen de camerabeelden niet worden bekeken. De camerabeelden kunnen ter beschikking worden gesteld aan een daartoe bevoegde autoriteit zoals de politie ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek, of aan een slachtoffer in het kader van strafrechtelijke aangifte.

Toezicht

In het gebouw wordt er door middel van bordjes aangegeven, dat er camera’s aanwezig zijn. Op de locatie SPC Amsterdam Daalwijk, Ijburg en Kraaiennest zijn er in alle ruimtes, behalve in de kleedruimtes en toiletten camera’s aanwezig.

12. Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring zal van tijd tot tijd worden geactualiseerd. SPC Amsterdam behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De actuele privacyverklaring zal steeds worden gepubliceerd op de website van SPC Amsterdam. Je wordt verzocht deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

13. Contact

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, dan kan je contact opnemen via de volgende contactgegevens:

SPC Amsterdam

Daalwijk 11

1102 AA Amsterdam

info@spcgroep.nl

T: 0800-1281

Privacyverklaring SPC Amsterdam