Algemene Voorwaarden
 Performance Training SPC Amsterdam

Artikel 1  Begrippen

 1. De organisatie: SPC Amsterdam, gevestigd aan de     Daalwijk 11, 1102 AA, te Amsterdam
 2. De deelnemer: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 3. Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
 4. Performance trainer: een persoon die ondersteuning biedt ten behoeve van fitnessactiviteiten.
 5. Performance training: fitness waarbij er ondersteuning wordt gegeven door een Performance trainer.
 6. De trainingsovereenkomst: een overeenkomst tussen de organisatie en de deelnemer ter zake van performance training.

Artikel 2  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten betreffende performance training.
 2. Alle deelnemers ontvangen een exemplaar van deze algemene voorwaarden bij het welkomstpakket. In het welkomstpakket zal de deelnemer op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden worden gewezen. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden te vinden op de website van SPC Amsterdam: www.spcgroep.nl
 3. SPC Amsterdam is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren per e-mail aangekondigd, uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum. 

Artikel 3  Trainingsovereenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de trainingsovereenkomst.
 2. De trainingsovereenkomst is strikt persoonlijk.
 3. Nadat een deelnemer akkoord gaat met de trainingsovereenkomst dient de deelnemer het anamneseformulier dat door SPC Amsterdam ter beschikking wordt gesteld, volledig naar waarheid in te vullen, te ondertekenen en bij SPC Amsterdam af te geven. 
 4. De trainingsovereenkomst gaat schriftelijk of elektronisch vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. 
 5. De trainingsovereenkomst kan niet worden opgeschort.

Artikel 4  Bedenktijd

 1. De deelnemer heeft na ondertekening van de trainingsovereenkomst 7 kalenderdagen de mogelijkheid om de trainingsovereenkomst kosteloos te herroepen. Het voornoemd herroepingsrecht eindigt eerder op het moment dat de deelnemer gebruik heeft gemaakt van de performance training.
 2. Er geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, mits een overeenkomst geheel op afstand is gesloten, bijvoorbeeld via de website van SPC Amsterdam.

Artikel 5  Duur en beëindiging

 1. Een trainingsovereenkomst wordt gesloten voor ten minste één maand.
 1. Een trainingsmaand loopt in beginsel vanaf de eerste dag van de kalendermaand tot de laatste dag van diezelfde kalendermaand. Indien de ingangsdatum halverwege de maand is loopt de trainingsmaand voor die maand vanaf die dag tot de laatste dag van diezelfde maand. 
 2. Indien de deelnemer zijn trainingsovereenkomst niet uiterlijk 14 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per e-mail (info@spcmamsterdam.com) bij SPC Amsterdam opzegt, wordt de trainingsovereenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde duur.
 3. Indien de trainingsovereenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, kan de deelnemer kan maandelijks opzeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, waarbij de opzegtermijn ingaat op de 1e van de eerstvolgende maand.
 4. Tussentijdse opzegging door de deelnemer is slechts mogelijk:
  1. op aantoonbare medische gronden waarbij het niet mogelijk is om de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de performance training;
  2. bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Amsterdam. een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan SPC Amsterdam.
 5. De trainingsovereenkomst dient schriftelijk of digitaal te worden opgezegd, waarbij er gebruik kan worden gemaakt van een door SPC Amsterdam verstrekte formulier voor opzegging. Bij opzegging per e-mail en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: Voor- en achternaam, adres en de geboortedatum van de deelnemer en de datum van opzegging. De opzegging dient ondertekend te zijn. 
 6. SPC Amsterdam behoudt zich het recht voor de trainingsovereenkomst tussentijds op te zeggen met onmiddellijke ingang, indien:
  1. er sprake is van wanprestatie;
  2. de deelnemer één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt;
  3. de deelnemer zich onrechtmatig en/of onaanvaardbaar heeft gedragen jegens (contractant van) SPC Amsterdam, ter exclusieve beoordeling door SPC Amsterdam

Het resterende abonnementsgeld wordt in dit soort gevallen terugbetaald onder aftrek van de door SPC Amsterdam geleden schade.

Artikel 6  Prijs en prijswijzigingen

 1. SPC Amsterdam komt vooraf een abonnementsbedrag overeen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden twee weken voorafgaand de verhoging aangekondigd. 
 3. De deelnemer heeft het recht om de overeenkomst binnen vier weken na bekendmaking van de prijsverhoging te ontbinden.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

 

Artikel 6 Prijs en prijswijzigingen (vervolg)

 1. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is SPC Amsterdam gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden, zoals bedoeld in lid 3. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 7  Tijdstip en plaats

 1. Bij de inschrijving zal SPC Amsterdam in overleg met de deelnemer meedelen wanneer en waar de deelnemer wordt verwacht.  
 2. Mocht een training door omstandigheden niet door kunnen gaan, dan is SPC Amsterdam bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt en dit geldt zowel voor SPC Amsterdam als voor de deelnemer. 
 3. Een trainingssessie met een van onze performance trainers vindt minimaal één keer per week plaats.
 4. Indien de deelnemer een training verhinderd is, dan mag de training diezelfde maand worden ingehaald, mits de verhindering 24 uur van te voren is bekend gemaakt per e-mail op het e-mailadres info@spcgroep.nl of per Whatsappbericht op telefoonnummer +31 (0)6 81922643.
 5. Indien de deelnemer 10 minuten of langer te laat is op de training, is SPC Amsterdam gerechtigd de training te laten vervallen zonder restitutie van de training.

Artikel 8  Verplichtingen van SPC Amsterdam

 1. SPC Amsterdam zorgt er voor dat de faciliteiten en de geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst. 
 2. SPC Amsterdam zorgt ervoor dat de voorzieningen worden onderhouden.
 3. SPC Amsterdam staat er voor in dat de performance trainers over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. Op SPC Amsterdam rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de trainingssessie.
 5. De inhoud van de trainingssessie wordt bepaald door een performance trainer van SPC Amsterdam.
 6. De performance trainer voert de werkzaamheden in het kader van de performance training uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 
 7. SPC Amsterdam zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 9  Verplichtingen van de deelnemer

 1. De deelnemer houdt zich aan de door SPC Amsterdam gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De deelnemer dient een naar waarheid ingevulde medische indicatie door middel van de anamneseformulieren af te geven aan SPC Amsterdam. De anamneseformulieren worden door SPC Amsterdam verstrekt.
 3. De deelnemer dient de aanwijzingen van de door SPC Amsterdam aangestelde performance trainers op te volgen. Het is niet toegestaan om zelfstandig gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de deelnemer niet bekend is. Indien de deelnemer niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan SPC Amsterdam kenbaar te 

maken, zodat SPC Amsterdam uitleg kan geven.

 1. Het is de deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 2. Het is de deelnemer verplicht om veranderingen betreffende zijn persoonsgegevens of medische geschiedenis per omgaande schriftelijk of per e-mail aan SPC Amsterdam door te geven, indien deze veranderingen niet worden doorgegeven, vallen de eventuele gevolgen onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
 3. Er rust een inspanningsverplichting op de deelnemer: dat wil zeggen dat SPC Amsterdam niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
 4. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan de performance training wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan SPC Amsterdam. 
 5. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders vervalt het recht om de performance training diezelfde maand in te halen.

 

Artikel 10               Aansprakelijkheid

 1. Voor de door de deelnemer aanvaarde performance training geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. SPC Amsterdam kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
 2. SPC Amsterdam is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de performance training die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de performance trainingen. 
 3. SPC Amsterdam zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van SPC Amsterdam is beperkt tot het verzekerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico. 
 4. SPC Amsterdam is niet aansprakelijk wanneer bij SPC Amsterdam, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. 
 5. SPC Amsterdam is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de performance trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. 
 6. De deelnemer verklaart hierbij dat hij / zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. 
 7. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen SPC Amsterdam wegens vergoeding van kosten, schade en interest als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die SPC Amsterdam aanbiedt. 
 8. De deelnemer dient SPC Amsterdam te vrijwaren voor schade die hij / zij bij andere deelnemers veroorzaakt. 
 9. De deelnemer is tegenover SPC Amsterdam aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de deelnemer komt.

 

Artikel 11               Betalingsvoorwaarden

 1. De betaling geschiedt per vooruitbetaling van de trainingsmaand per automatische incasso, per Ideal link of per contante betaling en dient vóór de eerste dag van de kalendermaand te zijn voldaan. De bedragen zijn dan ook per de 1e dag van de kalendermaand opeisbaar.
 2. Indien de trainingsovereenkomst eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat de deelnemer een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de performance trainingen, is de deelnemer over deze extra dagen een aanvullend bedrag verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
 3. Betalingen die plaatsvinden middels automatische incasso vinden altijd plaats omstreeks de 28e van de kalendermaand voorafgaand aan de trainingsmaand.
 4. Bij niet tijdige betaling om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), is de deelnemer in verzuim. SPC Amsterdam is vanaf dat moment gerechtigd de toegang tot de performance training te weigeren, totdat de betaling binnen is. SPC Amsterdam stelt de deelnemer schriftelijk op de hoogte van zijn verzuim en stelt de deelnemer in de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog binnen twee weken te voldoen.
 5. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is SPC Amsterdam gerechtigd om wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen.
 6. Indien de deelnemer in verzuim is door een betalingsachterstand, is SPC Amsterdam bevoegd om (rechts)maatregelen te nemen en de overeenkomst met directe ingang te beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de trainingsovereenkomst, ineens en direct bij de deelnemer te (laten) incasseren.
 7. Indien een automatische incasso wordt gestorneerd mag SPC Amsterdam een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. 
 8. Op de diensten van SPC Amsterdam is het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

Artikel 12    Overmacht, verlof en algemene erkende feestdagen

 1. Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. SPC Amsterdam is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 3. Bij ziekte of verlof van de performance trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de performance trainer ziek is.
 4. Op algemene erkende feestdagen gaat de performance training in beginsel niet door, tenzij hiervoor uitdrukkelijk is medegedeeld dat de performance training doorgaat. Mocht de deelnemer op deze dag een afspraak hebben gehad, dan wordt een alternatief geboden of wordt dit een dag of een week in onderlinge overleg vooruit geschoven.

Artikel 13               Gezondheidsverklaring

 1. De deelnemer verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de performance trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.

Artikel 17               Geschillenregeling

 1. Mocht de deelnemer en SPC Amsterdam er onderling niet uitkomen, dan kunnen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement alwaar SPC Amsterdam is gevestigd, tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald. 

Artikel 18               Toepasselijk recht
 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

 

 

Algemene voorwaarden performance training SPC Amsterdam
 Versie 01/2017

 

 1. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met SPC Amsterdam aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
 2. Gedurende de duur van de overeenkomst is de deelnemer verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens en na de training te melden aan SPC Amsterdam. 

Artikel 14               Vertrouwelijkheid persoonlijke gegevens

 1. SPC Amsterdam is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de deelnemer. De persoonlijke gegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van SPC Amsterdam gebruikt.
 2. De persoonlijke gegevens worden nimmer voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 15               Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van Auteurswet. 
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door SPC Amsterdam voor de uitvoering van de performance training, zijn en blijven eigendom van SPC Amsterdam. 
 3. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van SPC Amsterdam. 
 4. Alle door SPC Amsterdam verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door SPC Amsterdam ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. 
 5. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door SPC Amsterdam zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 16               Klachtenprocedure

 1. SPC Amsterdam beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure. 
 2. De deelnemer dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd  bij SPC Amsterdam in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht. Deze klachten dienen volledig en duidelijk te worden omschreven en te worden voorzien van eventuele bewijsmiddelen. 
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn rechten ter zake verliest. 
 4. SPC Amsterdam beantwoordt de door de deelnemer bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt SPC Amsterdam per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.